Tendon ve Bağ Yaralanmalarında
Rejeneratif Tedavi

Tendon ve Bağın ( ligaman) Yapısı:
Tendon ve ligamanlar kas iskelet sistemine entegre olan, eklem hareketi ve stabilitesi için hayati önemi
olan hiposelüler, %90 oranında tip I kollajen, fibroblast, elastin, proteoglikan ve su ihtiva eden konnektif dokulardır.

Spor Yaralanmalarında ve Kazalarda Sık Görülür
Spor yaralanmaları; %50 gibi yüksek bir oranda tendon–ligaman ve kıkırdak yaralanmalarından
oluşmaktadır.

Tedavi Edilmez ise ne olur?
Bu dokuların hipovasküler ( damardan fakir) ve ağırlıklı olarak anaerobik enerji sistemini kullanmaları
nedeniyle yaralanma sonrası kendi tamir kapasiteleri çok sınırlıdır.
Akut tendon hasarını takiben birbiri ile kesişen ve 10 haftaya uzayan 5 tamir fazı bulunmaktadır ancak ilk
7 gün, iyileşme dokusunun kalitesini belirleyen en kritik dönemdir. Bu dönemdeki akut enflammatuar ve
bağışıklık sisteminin aşırı ve kontrolsüz cevabı, tamir dokusunun kalitesi ve dayanıklılığını olumsuz
etkilemektedir. Bu nedenle günümüzde özellikle sporcularda görülen ileri seviyede tendon ve ligaman
yaralanmalarının tedavisi uygun süre ve yöntem ile yapılmazsa, re-rüptür ( tekrar yaralanma, kopma )
oranı oldukça yüksektir.

Tedavi:
Tedavi seçimi; hasarın derecesi, eşlik eden patoloji varlığı, hastanın yaşı, ek hastalık, günlük aktivite
düzeyi, profesyonel sporcu olup olmamasına göre değişmektedir.

1.PRP – Mezankimal Kök Hücre
Rejeneratif ve hücresel tedavi yöntemlerinden PRP ve Mezankimal Kök Hücreler bu amaçla günümüzde
kullanılan etkili hücresel tedavi yöntemleridir. Tek başlarına veya kombine olarak kullanılabilirler.
Mezankimal kök hücreler göç ettikleri hasarlı dokuda enflamasyon ve immun sistemi modifiye edebilme
özellikleri sayesinde, yaralanma bölgesinde anabolik ve dengeli bir mikroçevre oluştururlar.
Doğrudan hücre-hücre teması ve salgıldıkları antienflammatuar sitokinler ve büyüme faktörleri ile yeni
damar oluşumu ve hücre çoğalması – differansiyasyonunu yönlendirerek iyileşmenin önemli bir safhası
olan inflamatuar fazı modüle edebilirler.
Mezankimal Kök Hücreler ile yapılan hücresel tedavi, tamir sürecini biyomekanik ve histopatolojik
olarak rejeneratif iyileşme yönünde etkilemektedir.

2.Fizik Tedavi

3.Cerrahi Tedavi